ಗ್ರಾಹಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ

Knorr-Best supplier

ನಾರ್-ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೂರೈಕೆದಾರ

Liugong Advanced Supplier

ಲಿಯುಗಾಂಗ್ ಸುಧಾರಿತ ಪೂರೈಕೆದಾರ

Zoomlion Standout Support Award

ಜೂಮ್ಲಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಔಟ್ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Lishide Qualified Supplier

ಲಿಶೈಡ್ ಅರ್ಹ ಪೂರೈಕೆದಾರ

ಮೊಬೈಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನ